Hela stadens arena

Din kunskapsarena är ett verktyg som vi hoppas kan hjälpa dig på vägen i ditt arbete med verksamhetsutveckling. Genom att vi nu får en samlad plats där vi kan synliggöra de olika initiativ som pågår i staden blir det lättare att få en överblick. Kanske finns en annan förvaltning eller bolag som redan arbetar med det du funderar på? Genom att ställa frågor, tipsa varandra och mötas blir det enklare för oss att jobba tillsammans. Vi hoppas att du vill dela med dig!

 Ledord för Din kunskapsarena

  • Öppen – i första fasen för oss som arbetar i Göteborgs Stad. Boende, besökare, näringsliv och andra aktörer kan läsa på startsidan och projektsidan. I en framtida fas är ambitionen att alla ska kunna ta del av mer av innehållet.
  • Transparent – vi ska våga dela med oss om det vi gör, dela med oss av lyckade exempel och lärande erfarenheter.
  • Anpassningsbar – arenan anpassas efter de behov som finns.
  • Organisk – innehållet på arenan ska vara levande och aktuellt.
  • Samskapande – vi gör det här tillsammans.

För ett sammanhållet digitalt och innovativt Göteborg.

Syfte med Din kunskapsarena

  • En ökad digital mognad och kompetens
  • En ökad ändamålsenlig digitalisering
  • En stärkt innovationskraft och främja synergieffekter
  • Stärkt helhetstänk utifrån kommunkoncern- och medborgarperspektiv
  • Ökad realisering av förväntade nyttor och effekthemtagning av stadens innovations- och digitaliseringsarbete

Gemensamma mål för digitaliseringsarbetet

Göteborgs Stads digitaliseringsarbete ska bidra till att boende, besökare, näringsliv samt medarbetare får en ökad kvalitativ och likvärdig digital service som upplevs värdeskapande. Genom att balansera innovation och effektivitet skapas förutsättningar för en ändamålsenlig digitalisering som värnar demokratin och ökar delaktigheten hos de vi är till för. Med öppna och tillgängliga data ska arbetet med digitalisering bidra till en effektiv användning av stadens resurser och ge förutsättningar för en innovativ och hållbar stad.

Bakgrund

I slutet av 2021 godkände dåvarande styrgrupp för Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT 2020–2021 aktiviteten ”Påbörja etablering av en kunskapsarena”. Arbetet med aktiviteten leddes av stadsledningskontoret i en grupp med representanter från förvaltningarna demokrati och medborgarservice samt Intraservice. Nu är Din kunskapsarena på plats och den primära målgruppen, i ett första skede, är medarbetare i Göteborgs Stad som arbetar med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och/eller innovation. Sidorna som heter projekt och verktygslåda är öppna för alla, medan sidan forum och kalender endast är öppna för medarbetare i Göteborgs Stad. Här krävs en registrering med en domän i mejladressen som är knuten till Göteborgs Stad.

Kunskapsarenan är en del av de områden som ingår i stadsledningskontorets ansvar att driva digitalisering på en övergripande nivå i Göteborgs Stad. Stadsledningskontoret har ansvar för att utveckla och övergripande förvalta kunskapsarenan, i samarbete med bolag och förvaltningar. I ett andra skede vill vi undersöka hur externa målgrupper så som boende, besökare och näringsliv samt aktörer som till exempel andra kommuner ska kunna ta del av den aktivitet som pågår, med Din kunskapsarena som interaktionsgrund. I detta arbete sker en dialog tillsammans med demokrati och medborgarservice som arbetar med digital demokrati.