AI studiecirkel

Stadsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningen har identifierat AI som en viktig möjliggörare för fortsatt digital verksamhetsutveckling. En AI-guide samt ...

Åtkomst för redaktörer till Mina sidor

Demokrati och medborgarservice

Redaktörer ska kunna se tjänster och innehåll under Mina sidor utan att logga in med e-legitimation. Detta för att lättare...

Automatisering av arkivering och gallring med RPA-robot

Stadsbyggnadsförvaltningen

Bygglovavdelningen och arkivet har stora utmaningar med att hantera en arkivskuld som finns och som byggs på för varje dag...

Automatisering mellan TimeCare och Personec

Intraservice

I Uppdraget kommer Intraservice utreda om Robotisering (RPA) är en möjlig lösning för att automatisera beställningar mella...

Automatiska meddelanden

Stadsbyggnadsförvaltningen

Avdelningarna för bygglov och detaljplan tar idag beslut vars datum för när de vinner laga kraft är viktigt för flertalet ...

BI för bygglovsverksamheten

Stadsbyggnadsförvaltningen

Idag tas statistiken för bygglovs verksamhet ut från ärendehanteringssystemet ByggR genom omfattande handpåläggning och be...

BI för bygglovsverksamheten

Stadsbyggnadsförvaltningen

Idag tas statistiken för bygglovs verksamhet ut från ärendehanteringssystemet ByggR genom omfattande handpåläggning och be...

Digital licenshantering

Utbildningsförvaltningen

“Projektet syftar till att möjliggöra och stärka Göteborgsregionens (GRs) service och
kapacitet att hantera be...

Digital signering

Intraservice
Bild saknas

Projektet tar fram en signeringstjänst som vänder sig till medborgare och avlastar handläggare i verksamheten. Medborgare ...

Digitala Nationella prov

Utbildningsförvaltningen

Säkerställa tekniska förutsättningar och tillräcklig digital kompetens på stadens skolor inför Skolverkets digitalisering ...

Effektivare faktureringsprocess

Stadsbyggnadsförvaltningen

I dagsläget krävs en betydande mängd administrativt arbete som involverar flera olika roller på planavdelningen för att ta...

Förbättra företagandet – nya e-tjänster för serveringstills...

Miljöförvaltningen

Vi bygger fyra nya e-tjänster i stadens e-tjänstplattform. Ansökan om nytt serveringstillstånd; Ändring av befintligt serv...

Förbättrad kostnadsuppskattning för kund

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen tar ut avgifter för delar av sin myndighetsutövning samt tjänster och produkter som levereras. ...

Förenkla för företag, bygga nya e-tjänster för omklassning respek...

Miljöförvaltningen

Projekt FörRätt drivs av Livsmedelsverket och Tillväxtverket med syfte att ta fram gemensamma, nationella e-tjänster för l...

Förstudie framtida ekonomihantering

Intraservice

Projektet ska leverera en förstudierapport som beskriver nedan
• Kartläggning av vilka systemlösningar som finns på ...

Förstudie Utbildningsportalen

Intraservice

Tjänsten Utbildningsportal erbjuder stöd vid planering, genomförande och uppföljning av utbildningsinsatser genom att till...

Förstudie, IT-stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete

Intraservice

HR-enheterna runt om i staden har i flera år tagit fram rapporter för att dokumentera sitt systematiska arbetsmiljöarbete ...

Förvaltning och utveckling av webbanalysverktyg för goteborg.se

Demokrati och medborgarservice

Säkerställa att det nya webbanalysverktyget lever upp till de behov stadens verksamheter har kring statistik och uppföljni...

Gemensamma tjänster inom ekonomi och operativt inköp

Intraservice

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2015 om direktiv och riktlinjer för bolagen, där det framgår i de generella skyldighe...

Gothenburg Green City Zone

Business Region Göteborg

Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar och utvecklar framtidens transportsystem – ny teknik i både fordon och ...

Införa City Information Platform CIP/IOT

Intraservice

City Information Platform (CIP) med tekniker och tjänster kopplat till Internet of Things (IoT) är ett viktigt verktyg för...

Införa stöd för dokument och ärendehantering

Intraservice

Projektet har sedan hösten 2023 bytt namn. Tidigare namn var Införa stöd för politisk ärendehantering

Projektet ska...

Införa stöd för politisk ärendehantering

Intraservice
Bild saknas

Projektet ska ta fram gemensamma processer samt upphandla och införa ett nytt it-stöd för stadens politiska ärendehanterin...

Införande av E-learning för chefer

Intraservice

Projektet syftar till att upphandla en webutbildning för stadens chefer.

Upphandlingsprojektet har föregåtts av en ...

Införande av lönetjänst hos Framtiden lönecenter

Intraservice

Projektet syftar till att ansluta Framtidens lönecenter till Intraservice tjänst “Stöd i arbetet med löneadministrat...

Införande temperaturmätning och medarbetarenkät

Intraservice

Projektet bidrar till att minskade kostnader genom att via ett stadengemensamt digitalt verktyg för årliga och löpande med...

Karta som kommungemensam tjänst

Demokrati och medborgarservice

Projektet syftar till att ta fram ett kartverktyg samt förvaltningsmodell så att den kan avropas och nyttjas av stadens fö...

Lagerhanteraren

Stadsbyggnadsförvaltningen

Sedan 2021 har ett antal förvaltningar (SBK, TK, FK och PoNF) gemensamt drivit en satsning kring digitaliserad samhällsbyg...

Lagkrav som får påverkan på goteborg.se

Demokrati och medborgarservice

E-tjänster på andra språk (EU-förordningen Single digital gateway (SDG)) EU-förordningen Single digital gateway (SDG) tar ...

Lansera interna digitala navet

Intraservice
Bild saknas

Det digitala navet är ett nytt intranät med information medarbetaren behöver för att utföra sitt jobb eller kring sin anst...

Lansera Interna digitala navet

Intraservice

Projektet syftar till att utveckla och lansera första delen av ett nytt modernt intranät (internt digitalt nav) för Götebo...

Möjlighet för servicevägledare att se e-tjänster

Demokrati och medborgarservice

Möjlighet för servicevägledare och redaktörer att se e-tjänster på goteborg.se även om de kräver inloggning med e-legitima...

Projekt revidera goteborg.se

Demokrati och medborgarservice

Göteborgs Stads prioriterade huvudkanal goteborg.se behöver utvecklas för att bättre möta upp de krav, behov och önskemål ...

Säker digital kommunikation

Intraservice
Bild saknas

Projektet ska ta fram en gemensam infrastruktur för att möjliggöra för Göteborgs Stad att ansluta sig till den nationella ...

Skapa ljudbibliotek

Intraservice

Att införa ett grundläggande ljudbibliotek gör det enklare och mer effektivt för stadens kommunikatörer att arbeta med fil...

Stöd vid upphandling- leverantörs och avtalshantering (ULA)

Inköp och upphandling

Till stadens gemensamma inköpsprocess saknas det idag ett gemensamt systemstöd för att effektivt kunna hantera leverantöre...

Tillståndsguide för företagare

Demokrati och medborgarservice

I Handlingsplan 2 för 2022 – 2023, Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program, finns en aktivitet om att ta fram tills...

Upphandling av nytt it-stöd för Stadens mediabank

Intraservice

Projektet syftar till att tillgängliggöra rörlig och stilla bild samt ljud i en ny teknisk lösning för hela Staden. Projek...

Upphandling Förmånsportalen

Intraservice

Nuvarande avtal med stadens förmånsportalsleverantör löper ut under 2024 varför det är aktuellt att konkurrensutsätta syst...

Utöka kontaktcenter med chatt

Demokrati och medborgarservice

Bemannad chatt och chatt-bot är idag en naturlig kanal in till många kommuner. Göteborgs Stad behöver undersöka möjlighete...

Utvärdera reviderade goteborg.se

Demokrati och medborgarservice

Utvärdera webbplatsen samt arbetssätt/organisation kring goteborg.se
Utreda redaktörsgränssnittet.

Aktivitete...

Utveckla verktyget och ärendehanteringen kopplat till Göteborgsfö...

Demokrati och medborgarservice

Göteborgsförlagets tekniska lösning och ärendehantering behöver förbättras och utvecklas utifrån de önskemål och behov som...

Utvecklad funktionalitet på goteborg.se

Demokrati och medborgarservice

– Vidareutveckling av kalendarium.goteborg.se
– Förbättrad krisfunktionalitet goteborg.se
– ...

Utveckling av stadens digitala demokrati

Demokrati och medborgarservice

Projektet syftar till att införa en stadengemensam digital plattform för medborgarinflytande. Den tilltänkta plattformen ä...

Utveckling kalendarium.goteborg.se

Demokrati och medborgarservice

Kalendarium.goteborg.se ska vara ett stöd för de boende i Göteborg att uppleva Göteborg och få en mer rik och aktiv fritid...

Vidareutveckla serviceguiden

Demokrati och medborgarservice

Projektet Vidareutveckla Serviceguiden syftar till att förbättra lösningen för att presentera kontaktuppgifter och öppetti...

Visualisering av HR-data

Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektet avser att HR ska använda sig av PowerBi för att visualisera personaldata i syfte att:
• Tydliggöra kommuni...

Visualisering av HR-data

Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektet avser att HR ska använda sig av PowerBi för att visualisera personaldata i syfte att:
• Tydliggöra kommuni...