Införa City Information Platform CIP/IOT

Intraservice
Gilla 16

Start

2021  

Pågående

 

Avslut

2024  

Införa City Information Platform CIP/IOT

City Information Platform (CIP) med tekniker och tjänster kopplat till Internet of Things (IoT) är ett viktigt verktyg för att effektivisera och automatisera verksamheter i staden. Sensorer hjälper verksamheter att automatisera arbetsuppgifter genom att till exempel gå från ett schemalagt arbetssätt där personal måste kontrollera exempelvis markfuktighet för bevattning eller om papperskorgar ska tömmas, till ett mer behovsstyrt arbetssätt där sensorer informerar när det är dags.

CIP erbjuder möjligheten att tillgängliggöra data som generas av sensorer och existerande system på ett kontrollerat sätt, vilket driver innovation och är en förutsättning för digitalisering. Projektet arbetar tillsammans med ett antal av stadens verksamheter inom utvalda business case för att säkerställa användarnytta och effekthemtagning samt för framtagandet av en ändamålsenlig tjänst med relevanta tjänsteerbjudanden.

Effektmål

Effekter uppnås främst när stadens verksamheter väljer att använda tekniken för att digitalisera och utveckla sin verksamhet. För staden som helhet är främsta nyttorna gemensam hantering av enheter och tillgänglig gemensam data samt tillgängliggörande av sensorteknik som ett verktyg för digitalisering.

Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation