Automatiska meddelanden

Stadsbyggnadsförvaltningen - Stadsutveckling
Gilla 1

Start

2023  

Pågående

 

Avslut

2023  

Automatiska meddelanden

Avdelningarna för bygglov och detaljplan tar idag beslut vars datum för när de vinner laga kraft är viktigt för flertalet intressenter. Detaljplan bevakar detta datum manuellt och meddelar även manuellt via e-post internt och med annons på stadens hemsida externt. Bygglov bevakar inte dessa datum alls med undantag för de beslut som av någon anledning delges till någon intressent och tiden för överklagande är av intresse att bevaka. Arbetet att bevaka beslutets datum för laga kraft faller i vanliga fall på kunden själv.

Uppdraget omfattar en förstudie för att utreda förutsättningarna för att kunna åstadkomma en automatisk bevakning av överklagandetiden efter ett taget beslut och ett automatiskt meddelande om datum för laga kraft. En automatisk lösning som denna förväntas bidra till intern effektivitet och ökad service till externa aktörer och intressenter.

Uppdraget avgränsas till beslut i ärenden som Bygglov och Detaljplan handlägger. Målgruppen för de automatiska meddelandena är dock fler.

  • Nyttor och effekter

    Uppdraget ska resultera i en förstudie som överlämnas till styrgruppen. Förstudien ska presentera en eller flera förslag eller koncept till lösningar. Den ska även identifiera eventuella hinder och brister för ett framtida införande av koncept och presentera vilka krav som måste uppfyllas i dessa områden.

Effektmål

  • Bidra till en ökad organisatorisk förståelse och mognad för automatiseringar av verksamheten (som automatiska meddelanden i praktiken är) samt beskriva förutsättningarna för ett fortsatt uppdragsarbete i frågan.
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS