Effektivare faktureringsprocess

Stadsbyggnadsförvaltningen - Stadsutveckling
Gilla 0

Start

2023  

Pågående

 

Avslut

2023  

Effektivare faktureringsprocess

I dagsläget krävs en betydande mängd administrativt arbete som involverar flera olika roller på planavdelningen för att ta fram underlag för fakturering av program- och planavgifter. Efter att underlag sammanställts, genomförs manuell registrering av ordar i Agresso för varje exploatör som ska erlägga program- och/eller planavgift. I dagsläget genomförs alltför få faktureringstillfällen för dessa intäkter. Målsättningen hos förvaltningen är att öka frekvensen till mer löpande fakturering av pågående program- och planprojekt. För att kunna hantera en sådan ökad frekvens utan att behöva avsätta ytterligare administrativa resurser behöver såväl processer och arbetssätt som systemstöd utvecklas. En processkartläggning är genomförd. Vidare behöver en genomlysning göras av förutsättningar för en mer effektiv faktureringsprocess av program- och planintäkter. Detta arbete består av två delar, ett utvecklat systemstöd och den andra delen måste skötas genom förändrade arbetssätt.

  • Nyttor och effekter

    Förslag på effektivare faktureringsprocess kommer att presenteras. Vi kommer även testa detta i form av ett pilotprojekt. Eventuellt kommer nya kopplingar mellan datasystem behöva tas fram troligen med stöd av IT konsult.

Effektmål

  • Att skapa förutsättningar för att bidra till en mer rättvisande ekonomisk redovisning som ger större möjlighet till löpande rättvisande resultat och en bättre efterlevnad av bokföringslag och redovisningsrekommendationer.
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS