Förbättrad kostnadsuppskattning för kund

Stadsbyggnadsförvaltningen - Stadsutveckling
Gilla 0

Start

2024  

Pågående

 

Avslut

2024  

Förbättrad kostnadsuppskattning för kund

Stadsbyggnadsförvaltningen tar ut avgifter för delar av sin myndighetsutövning samt tjänster och produkter som levereras. Avgifterna redovisas i tabeller i ett taxadokument i PDF-format på stadens hemsida. Som tillägg till taxan finns ett dokument som visar generella räkneexempel på vanligt förekommande byggåtgärder där samtliga avgifter som kan tillkomma listas såsom avgift för kartprodukt, bygglovsbeslut, genomförande, planavgift och mättjänster. För att kunna räkna ut total kostnad för en specifik åtgärd krävs det att kunden vet vad just den åtgärden innebär och omfattas av. Kunden behöver alltså mer information om sin åtgärd än vad som framgår i taxan för att kunna få en kostnadsuppskattning. Digitalisering kan vara ett stöd vid beräkning av kostnader där fler delar blir synliga för kunden. De beräkningsexempel som finns på hemsidan om taxan idag behöver utvecklas så att kunden i stället kan välja en specifik åtgärd och få en beräkning på vad priset uppskattningsvis kan bli. Studien avser fasta avgifter, timdebiterade avgifter ingår inte i studien.

Förstudiens resultat förväntas utgöra ett beslutsunderlag för att utveckla en digital tjänst som underlättar för stadsbyggnadsnämndens kunder att få en kostnadsuppskattning för sin åtgärd.

  • Nyttor och effekter

    Förstudien ska mynna ut i förslag på lösning som förenklar och ökar transparensen för kund.

Effektmål

  • Under 2024 genomföra en förstudie om förutsättningar och möjligheter att utveckla en användarvänlig digital tjänst som utifrån vald åtgärd ger en kostnadsuppskattning av stadsbyggnadsnämndens avgifter. Resultatet av studien ska vara underlag till beslut om det är rimligt att utveckla en sådan tjänst i förhållande till kundnyttan och de investeringar som krävs.
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS