Lagkrav som får påverkan på goteborg.se

Demokrati och medborgarservice - Demokrati och medborgare
Gilla 0

Start

2024  

Pågående

 

Avslut

2024  

Lagkrav som får påverkan på goteborg.se

E-tjänster på andra språk (EU-förordningen Single digital gateway (SDG)) EU-förordningen Single digital gateway (SDG) tar fasta på ett digitalt användarvänligt Europa och ska göra det enklare att bedriva gränsöverskridande verksamhet och fullt ut använda sig av den inre marknaden. Det ska exempelvis bli lättare för privatpersoner och företag att flytta inom unionen, studera, bedriva handel, etablera sig eller utöka sin verksamhet i en annan medlemsstat. Till följd av denna förordning kommer förvaltningen för demokrati och medborgarservice att utreda vilka e-tjänster som bör prioriteras att översättas till andra språk och även genomföra de förändringar som krävs för att uppnå detta.

Arkivering av goteborg.se (arkivlagen) Webbplatser i sig ses som en allmän handling därför behövs dessa arkiveras minst en gång per år enligt arkivlagen. Idag har förvaltningen ingen process och verktyg för att genomföra detta.

Aktiviteten genomförs inom bastjänsten Extern service och kommunikation

  • Nyttor och effekter

    Demokrati och medborgarservice säkerställer att de lagkrav som påverkar tjänsten Extern service och kommunikation efterföljs.
    Efterlevnad av lagkrav

Effektmål

  • Efterlevnad av lagkrav
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS