Säker digital kommunikation

Intraservice
Gilla 8

Start

2022  

Pågående

 

Avslut

2024  

Säker digital kommunikation

Projektet ska ta fram en gemensam infrastruktur för att möjliggöra för Göteborgs Stad att ansluta sig till den nationella infrastrukturen för Säker digital kommunikation (SDK) som förvaltas av Digitaliseringsmyndigheten.

Idag sker informationsutbyte mellan myndigheter per brev, telefon, krypterad e-post eller krypterad fax. Dagens informationskanaler och arbetssätt tar tid och många känner osäkerhet över om informationen hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Med SDK sker informationsutbytet mellan myndigheter säkert, korrekt och effektivt utifrån gemensamma regler.

Tjänsten gör det även möjligt att utbyta information av känsliga personuppgifter som innefattar sekretess till myndigheter, regioner och kommuner som är anslutna till infrastrukturen. Myndigheter som har i uppdrag av staten att ansluta sig till SDK är till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Polismyndigheten, Skolverket, Socialstyrelsen och Skatteverket. Ett antal piloter kommer att genomföras i projektet med målet att erbjuda en gemensam tjänst för säker digital kommunikation mellan myndigheter 2024.

  • Nyttor
    • Minskat beroende av fax och vanliga brev för överföring av känslig information.
    • Ökad informationssäkerhet genom att känslig information inte sprids till obehöriga.
    • Möjlighet till spårbarhet oavsett vilken verksamhet som skickar informationen.
    • Snabbare handläggning och beslut genom effektivare hantering av informationsöverföring.

Effektmål

Ökad förmåga för säker hantering av information internt och externt tack vare förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte inom Sverige.
Gemensam infrastruktur och tjänster för säker tillförlitlig digital kommunikation som uppfyller lagkrav i hantering av ärenden för alla inblandade parter.

Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation