Visualisering av HR-data

Stadsbyggnadsförvaltningen - Stadsutveckling
Gilla 0

Start

2023  

Pågående

 

Avslut

2024  

Visualisering av HR-data

Projektet avser att HR ska använda sig av PowerBi för att visualisera personaldata i syfte att:
• Tydliggöra kommunikation: Genom att använda visuella data som diagram, grafer och infografik kan HR effektivt kommunicera komplexa data till olika grupperingar inom förvaltningen. Det underlättar förståelsen och gör det lättare att dra relevanta slutsatser.
• Stötta beslutsfattande: Visualisering av HR-data ger en översiktlig bild av trender, mönster och utmaningar inom förvaltningen. Detta underlättar för ledningen att fatta informerade beslut när det gäller personalhantering, rekrytering, sjukfrånvaro och andra HR-relaterade områden.
• Identifiera trender och mönster: Genom att visualisera data kan HR lättare upptäcka trender och mönster som kan vara svåra att urskilja i råa siffror. Detta möjliggör att vi på ett proaktivt sätt kan arbeta med att förutse och hantera personalrelaterade utmaningar.
• Effektivisera rapportering: Genom att automatisera och visualisera rapporter kan HRs effektivitet förbättras. Det sparar tid och resurser jämfört med att producera och presentera omfattande material till olika typer av forum.

Sammanfattningsvis kan visualisering av HR-data göra informationen mer tillgänglig, begriplig och användbar för olika grupperingar inom organisationen, vilket i slutändan kan leda till bättre beslut och effektivare personalhantering.

 • Nyttor och effekter

  – HR-specialisterna får möjlighet att presentera statistik på ett mer effektivt och förståeligt sätt
  – Ledningen kan följa trender och utvecklingen av personalsituationen på ett mer lättöverskådligt sätt
  – Direktören för en möjlighet att snabbare och mer effektivt bilda sig en förståelse för personalutvecklingen inom förvaltningen
  – Minskad tid när det kommer till sammanställning av presentationer och rapporter
  – HR och avdelningschefer skapar sig en bättre kontroll över personalsituationen inom respektive del av verksamheten
  – Data kan jämföras mellan olika avdelningar för att se hur respektive avdelning ligger till jämfört med resterade delar av verksamheten

Effektmål

 • Genom visualisering av HR-data med Power BI görs HR-informationen mer tillgänglig, begriplig och användbar för olika grupperingar inom organisationen. Det leder till bättre beslut och effektivare personalhantering.
Intern nytta
Extern nytta
Effektivitet
Innovation
PIOS